Het Boek der Psalmen

Algemeen over de Psalmen

Persreacties Psalmen

Verkrijgbaarheid Psalmen

Erratum Psalmen

|

Tekstgerelateerde toelichtingen – hierna in tekstvolgorde

Psalm 1:1 – Wat is de betekenis van het eerste woord?

Psalm 1:2b – Waarom vertaald als ‘hoorbaar bezig zijn’?

Psalm 1:3 – Om wat voor wateren gaat het hier?

Psalm 1:5 – Waarop slaat het ‘daarom’?

Psalm 2:7 – Is het ‘verwekking’ of ‘aanvaarding als kind’?

Psalm 2:10 – Gaat het hier om rechters of machthebbers?  

Psalm 2:12a – Wat is de beste vertaling? Wie of wat moet worden gekust?

Psalm 3:6 – Is dat ‘neerliggen’ in verleden, heden of toekomst?

Psalm 6:2 – Is het hier ‘in’ of ‘met’?     

Psalm 8:2 – Waarom lijkt hier een onderbreking te zijn?

Psalm 9:10 – Waarom zo uitgebreid: ‘tijden van nood en ontbering’?  

Psalm 11:1 – Waar is ‘de vogel’ gebleven?

Psalm 11:4 – Waarom vertaald met ‘vorsende blik’?

Psalm 14:1a – Worden atheïsten hier als dwaas bestempeld?

Psalm 16:3,6 – Waarom die puntjes, (…)?        

Psalm 19:2-5 – Een toelichting graag …

Psalm 22:20 – Waarom een verwijzing naar een hinde?

Psalm 23:1,5 – Welk schrijversstandpunt past hier het beste?  

Psalm 24:4b – Naar wiens ziel wijst deze passage?

Psalm 28:2b – Vanwaar de uitdrukking ‘de plaats van Uw Woord’?

Psalm 33:3b – Noemt deze versregel één of twee geluidsbronnen?  

Psalm 34:9 – Waarom ‘proeft en ervaart ’?

Psalm 36:2 – Waarom ‘verklaring van opstandigheid’?       

Psalm 42:1 – Een toelichting graag

Psalm 45:7,8 – Wordt met elohiém hier op God gedoeld of op de koning?

Psalm 49:8 – ‘Broeder’ of niet?

Psalm 51:7 – Verwijst David hier naar zijn geboorte of zijn conceptie?

Psalm 51:13 – Is het hier ‘heilige geest’ of ‘Heilige Geest’?

Psalm 51:19 – Hoe is de versverdeling, gezien de meervouds/enkelvoudsvormen?

Psalm 55:20 – Gaat het om ‘antwoorden’ of ‘vernederen’?    

Psalm 56:9 – Waarom ‘veldfles’?

Psalm 59:10 – Op wie wijst hier het woord ‘sterkte’?   

Psalm 73:28 – Wat is de beste weergave hier voor het Hebreeuwse ‘adonáai’?

Psalm 76:6 – Wat is hier ‘aan de hand’?            

Psalm 80:4, 8 en 20 – Wat is de refreinstructuur?

Psalm 81:4b – Gaat het om volle maan of nieuwe maan?

Psalm 81:5 – Wat is de hier genoemde ‘wet’?

Psalm 81:6 – Wat wordt er bedoeld met ‘Josef’?

Psalm 87:4-6 – Waarom ‘geboorterecht’?  

Psalm 90:1 – ‘Toevlucht’ of ‘woning’?   

Psalm 91:2 – Is dit een uitspraak óver Jehovah, of tót Jehovah?

Psalm 94:1,2 – In welke zin is Jehovah een ‘God van wraak’?                    

Psalm 94:13 – Wanneer zal de rechtvaardige de genoemde rust verkrijgen?   

Psalm 96:11a – Waarop zijn de onderstrepingen gebaseerd?

Psalm 100:3 – Staat hier wel of niet het woordje ‘niet’?      

Psalm 104:29 – Is het ‘Uw geest’ of ‘hun geest’?  

Psalm 106:20 – Om wiens eer/heerlijkheid gaat het hier?                         

Psalm 106:33 – Om wiens geest gaat het hier?               

Psalm 118:10-12 – Om welke handeling gaat het hier?   

Psalm 119:113 – Waarom hier de weergave ‘pervers handelen’?

Psalm 127:2c – Waarom staat ‘slaap’ hier tussen aanhalingstekens?

Psalm 131:2 – Om wat voor kind gaat het hier?

Psalm 133:1 – Gaat het in deze psalm om ‘wonen’?

Psalm 133:2,3 – Wat daalt er zoal neer?

Psalm 135:1,3 en 21 – ‘Halleluja!’ of ‘Looft Jah!’?     

Psalm 136:1a – ‘Looft!’, ‘Prijst!’, of ‘Dankt!’?   

Psalm 136:1b, 2b, 3b tot aan 26b – Hoe vertaalt men het refrein?

Psalm 137:2a – Wilgen of populieren?                                           

Psalm 137:2b – Harpen, citers of lieren?                                        

Psalm 139:20 – Waarom die puntjes, (…)?

Psalm 144:12 en verder – Over wie gaat deze passage?     

Psalm 146:4 – Waarom ‘fraaie plannen’ in plaats van ‘gedachten’?